Tian Shan Shi Hua

Composer: Huang He

Performed by:
Chia Ren Cher (4A) – Yang Qin