Alone Together

Andy Hu Shuang – 3C

Bob Zhang Yi Ning – 3B

Che Luyang – 3H

Ong Zheng Jie Joshua – 3B

Wang Chengke – 3F Xue Yuan Thomas – 3C

Year 3 AEP | 2017 | Wood Carving